گروه به معنای واقعی

به نام خدا

سلام

هر کلمه ای برای معنايی وضع شده است که باديدن آن شيئی در ذهن تداعی ميشود. با شنيدن کلمه «گروه» هم چيزی در ذهن تداعی ميشود ؛ يعنی : چند تا آدم جمع شوند و به سوی هدف يا اهداف مشخصی با برنامه ريزی و تقسيم کار حرکت نمايند .

به نظر شما اين تعريف از گروه درست است ؟

اصلا بياييد تعريف گروه را به دو قسمت تقسيم کنيم يکی تعريف بين المللی يکی تعريف ايرانی .

اصلا يکی از خصوصيات کلمه در ادبيات همين است . يعنی بايد به وضع آن در محيط های مختلف هم نگاه شود . يعنی بايد ديد در عرف چه معنايی برای کلمه «گروه» متصور است .

ختم کلام :‌  گروه در ايران چه معنايی دارد؟!

نظرتان برای ادامه بحث مفيد خواهد بود.

 ادامه دارد

۰۶۲

/ 0 نظر / 37 بازدید