ميرويم اردووووو ...

به نام خدا

سلام

مثل اين بچه دبستانيها خوشحال و شنگول منتظريم تا کی جمعه شود و برويم اردو. جای شما حتما خالی خواهد بود چون دکتر قاضی پور از اعضای هيئت مديره کانون هم راضی کرديم بيايد .

ميگم ديديد هر کسی پيدا شده رفته کانديدای رياست جمهوری شده؟ ما يکی از دلايل مهم که نه ولی موثرش رو کشف کرديم . پسوند irخيلی ارزونه طبق آخرين اطلاعات :‌ ۵ سال دوازده هزار و پانصد خب با خريد کمی فضا  خرجی نداره که يه سايت بزنيد و چشم اندازتون رو داخلش قرار بديد ميشه چی ؟ کانديدای رياست جمهوری . تازه کلی شهرت مياره .29.gif

همين قضيه ما رو به شک انداخت که حال برويم و rvgroup.ir را بگيريم يا نه ؟33.gif

اگر زورمان به دروازه برسد به زبان مردم اصلا نخواهد رسيد يه وقت بلند ميشن ميگن : ديدی اينا هم تو زرد از آب در اومدن ؟ ما هم که تحمل نداريم بر ميگرديم يه چيزی ميگيم آنوقت بی ادبی ميشود .  

حالا چه کسی ميتواند آبروی ريخته شده را جمع آوری کند ؟ يکی نيست به اينها بگويد ما کلاسمان بالاتر از اين حرفاست که کانديدا معرفی کنيم . خلاصه اينکه اگر خيلی اذيتمان کردند ميرويم rvgroup.us  ميگيريم آنوقت جناب بوش هم هوايمان را دارد و از آن پولی که قرار بود بدهد شايد ته اش چيزی به ما برسد و با بروبچ آروی صفايی بکنيم 03.gif.

بگذاريد برويم اردو بعد که برگشتيم همه چيز را مفصل بررسی خواهيم کرد .

اين را هم يادتان باشد بررسی کنيم : چون پيکان دارد از رده ماشين ها خارج ميشود به فکر يه ماشين بهتر برای وسيله سازمانی کانون رهپويان وصال باشيم .

/ 0 نظر / 77 بازدید